02144280442

لیلا مرادی، هنرجوی نمونه تار، مرداد ماه 96 لیلا مرادی/ تار

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین