02144280442

رشید وطن دوست

رشید وطن دوست   در سال 1321 در شهر تبریز و در خانواده ایی دوست دار موسیقی به دنیا آمد.او تحت تعلیم استادانی چون علی...

مصطفی محمدی

مصطفی محمدی   مدرس : آواز سنتی متولد 1357، عضویت خانه موسیقی (وابسته یک ) ،فراگیری ردیفهای آوازی و شیوه آوازی مرحوم حسین طاهرزاده (به...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین