02144280442

2 مرتضی گلی مدرس آواز وگیتار

مرتضی گلی   گیتار ، آواز   مرتضی گلی با نام هنری بهناد آریا متولد 30 مهرماه 1360، از سال  1381 موسیقی را بصورت آکادمیک...

مصطفی محمدی

مصطفی محمدی   مدرس : آواز سنتی متولد 1357، عضویت خانه موسیقی (وابسته یک ) ،فراگیری ردیفهای آوازی و شیوه آوازی مرحوم حسین طاهرزاده (به...

1 مسعود علیزاده مدرس صداسازی،آواز و گیتار

مسعود علیزاده   مدرس:صداسازی، آواز و گیتار   مسعود علیزاده ،مدرس مبانی موسیقی،گیتار هنرآموخته نزد استاد بزرگ آواز ایران زنده یاد استاد محمد نوری و...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین