02144280442

1 داتیس اسکندری مدرس آهنگسازی با نرم افزار

داتیس اسکندری   آهنگسازی دیجیتال ،تنظیم   متولد 1366کرمانشاه، کاردانی موسیقی، در 18 سالگی شروع به یادگیری ساز هارمونیکا(سازدهنی) و سپس به یادگیری پیانو ،...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین