02144280442

1 مسعود علیزاده مدرس صداسازی،آواز و گیتار

مسعود علیزاده   مدرس:صداسازی، آواز و گیتار   مسعود علیزاده ،مدرس مبانی موسیقی،گیتار هنرآموخته نزد استاد بزرگ آواز ایران زنده یاد استاد محمد نوری و...

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین