02144280442

چگونه با چشمان بسته نوازندگی کنیم؟

ساز زدن با چشمان بسته ساز زدن بدون نگاه کردن چشم بسته ساز یزنیم و سوال و پرسش هایی از این دست. برای یک نوازنده تازه کار، دیدن نوازندگی اساتید و کسی که بدون نگاه کردن به سازش، اجرا می کند، بسیار جالب توجه است. چگونه می شود بدون نگاه کردن به دسته ساز، پرده ها، و...، به راحتی و بدون اشتباه نوازندگی کرد؟ البته این نوشته برای سازهای زهی...

ادامه خواندن
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین