02144280442

رومینا بهاری، هنرجوی نمونه سنتور، مرداد ماه 96 رومینا بهاری/ سنتور

لیلا مرادی، هنرجوی نمونه تار، مرداد ماه 96 لیلا مرادی/ تار

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین