02144280442
استاد: علی تدین

فرزام مینا پور از مهر 1400 آموزش گیتار را د رآموزشگاه
شمیم آغاز و تا امروز پیشرفت شایان ذکری داشته

 

کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین
کوک کردن ساز
تعمیرات ساز
آموزش آنلاین